Skip to main content
Lærlingsamtale

Generell info

ELFO Sørs retningslinjer for gjennomføring av arbeidsoppdrag og for den praktiske delen av fagprøven innen ELEKTROFAGENE.

 • Rev.: C/12/07/10
 • Utarbeidet av opplæringskontoret ELFO Sør Kristiansand 11.06.08 

Generelt om fagprøve 

Innledning: 

Fagprøven skal inndeles i fire hoveddeler:

 • En planleggings del. Kan bestå av minst følgende: 
  • Beskrive arbeidet som skal utføres (og hvor)
  • Framdriftsplan for arbeidet med forventet tidsangivelse
  • Nødvendig dokumentasjon og tegninger
  • Begrunne valg av arbeidsmetode (for eksempel v.h.a. skisser/tegninger)
  • Risikovurdering og prosedyrer
  • Nødvendige beregninger med henvisninger til forskrifter og normer
  • Valg av materiell, verktøy og instrumenter
  • Bruk av assistanse
 • En gjennomførings del: Kan bestå av minst følgende:
  • Her skal kandidaten utføre det arbeidet som er beskrevet under planleggingsdelen.
  • Det legges vekt på fagmessig og riktig utført arbeid basert på forskrifter, normer og informasjon fra leverandører av utstyr og komponenter. 
  • Gjennomføringsdelen utføres i den rekkefølge kandidaten finner det naturlig ut fra sin egen planlegging. Innenfor dette tidsrommet skal oppgaven løses på selvstendig grunnlag. I det ligger det nødvendig arbeid med f.eks. montering, kopling, programmering og feilsøking. 
 • Vurdering av eget prøvearbeid. Kan bestå av minst følgende:
  • Her skal kandidaten beskrive hvordan planen ble fulgt.
  • Beskrive hva som gikk bra og hva som ikke gikk så bra. Med begrunnelse. 
  • Hvilke endringer som ble foretatt og hvorfor
 • Dokumentasjon av eget prøvearbeid. Kan bestå av minst følgende: 
  • Kontrollmetoder (eks. sluttkontrollskjema og samsvarserklæring) 
  • Nødvendig oppretting av all dokumentasjon og tegninger (som bygd) 

Tidsramme

Fagprøven skal normalt gjennomføres innenfor en tidsramme av minimum 6 virkedager. I tillegg vil prøvenemnda normalt bruke inntil en dag til vurdering av dokumentasjon og gjennomføre samtale med kandidaten hvor han/hun kan klargjøre/begrunne forhold ved arbeidet. 

 • Vanligvis xx dag til planleggingsdelen
 • Vanligvis xx dager til gjennomføringsdelen
 • Vanligvis xx dag til dokumentasjonsdelen
 • Vanligvis xx dag til samtale med prøvenemnda der kandidaten kan klargjøre og begrunne forhold ved arbeidet

Dersom prøvenemnda finner det nødvendig, kan det stilles spørsmål for å avklare hvilken grad kandidaten har forståelse for faget og i hvilken grad kandidaten kan sette faget i en bredere sammenheng. 

Arbeidsplanen skal leveres prøvenemnda før kandidaten begynner med gjennomføringen. 

Hjelpemidler

De hjelpemidler kandidaten har brukt i opplæringsperioden skal kunne benyttes under prøven. 

Vurderingskriterier

Det vil bli foretatt en helhetsvurdering av prestasjonen under fagprøven. Alle fire delene, planleggingsdel, gjennomføringsdel, vurdering av eget prøvearbeid og dokumentasjons av eget prøvearbeid skal være med i vurderingen. I planleggingsdelen vil innholdet bli vektlagt fremfor fremstillingsevnen. 

I oppgaven blir det lagt vekt på blant annet disse momentene: 

 • Planlegging av arbeidet
 • Sikkerhet (risikovurdering)
 • Bruk av HMS 
 • Håndverksmessig utførelse
 • Løsninger
 • Fremdrift i forhold til fremlagt plan, og begrunnelse for eventuelle avvik
 • Behandling av verktøy, materiell og utstyr
 • Forståelse av arbeidet og evnen til å foreslå løsninger (kreativitet) 
 • Feilsøking og feilretting 
 • Dokumentasjon ved endringer i anlegget 
 • Selvstendighet 
 • Evnen til å vurdere eget arbeid 

Se i tillegg avsnitt om sluttvurdering som finnes i læreplanen for det enkelte lærefag. 

Forskrift til opplæringslova